Artikel 1:

CliC:(thuis)zorg op maat wordt, met inachtneming van deze algemene voorwaarden, ingehuurd bij de cliënt/opdrachtgever voor de periode van zoals omschreven staat in de zorgovereenkomst die door beide partijen is ingevuld en ondertekend.

Artikel 2:

CliC:(thuis)zorg op maat zal werkzaamheden verrichten in de functie van: verpleegkundige niveau 4.

Artikel 3:

Er bestaat geen gezagsverhouding c.q. dienstverhouding tussen cliënt/opdrachtgever en CliC:(thuis)zorg op maat.

Artikel 4:

CliC:(thuis)zorg op maat  moet bij haar werkzaamheden de zorg van een goede zorgaanbieder in acht nemen. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden dient CliC:(thuis)zorg op maat ervoor zorg te dragen dat de belangen van de cliënt/opdrachtgever en haar relaties worden gediend en niet geschaad.

Artikel 5:

CliC:(thuis)zorg op maat zal de werkzaamheden in beginsel persoonlijk verrichten. Tenzij zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan:

 • Ziekte
 • Overheidsmaatregelen
 • Elektriciteitsstoring
 • Oorlog
 • Werkbezetting
 • Staking
 • Algemene vervoersproblemen
 • Onbeschikbaarheid van 1 of meer collega aanbieders
 • Bijzondere weersomstandigheden

Artikel 6:

Cliënt/opdrachtgever wordt gehouden de betalingen te voldoen die voortvloeien uit de door CliC:(thuis)zorg op maat verrichte werkzaamheden, welke maandelijks worden gefactureerd. De uurtarieven worden samen overeengekomen en vastgelegd in de door beide partijen ondertekende zorgovereenkomst.

De uurtarieven zijn inclusief reiskosten en vrijgesteld van btw, tenzij anders overeengekomen.

6.1

Voor het verrichten van de opdracht ontvangt  CliC:(thuis)zorg op maat een tarief per uur. Reiskosten en overige onkosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden niet vergoed tenzij anders overeengekomen. Eventuele extra werkzaamheden welke voortvloeien uit deze opdracht dienen vergoed te worden middels overeengekomen uurtarief.

6.2

CliC:(thuis)zorg op maat zendt maandelijks voor de verrichte werkzaamheden, na afronding van de werkzaamheden, een factuur. Cliënt/opdrachtgever is gehouden de factuur binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum in te dienen bij de SVB.

CliC:(thuis)zorg op maat verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitvoering van zijn beroep.

6.3

Weekendtarief gaat in op vrijdagavond 18.00 uur en eindigt op maandagochtend 07.00 uur.

Feestdagtarief gaat in op de avond voorafgaand aan de feestdag om 18.00 uur en eindigt op de ochtend na de feestdag om 07.00 uur.

6.4

Het over het honorarium verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en premie sociale verzekering is voor de rekening  CliC:(thuis)zorg op maat en is in het uurtarief inbegrepen.

6.5

CliC:(thuis)zorg op maat  vrijwaart de cliënt/opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus voor niet betaalde belasting en/of premie sociale verzekering met betrekking tot het in artikel 6 overeengekomen honorarium.

Artikel 7:

CliC:(thuis)zorg op maat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden. CliC:(thuis)zorg op maat is zelf verantwoordelijk voor schade, indirecte schade of ontstane gevolgschade die tijdens de uitvoering van zijn beroep/functie voorvallen.

CliC:(thuis)zorg op maat is niet aansprakelijk voor schade, indirecte schade of ontstane gevolgschade die voortvloeien uit de werkwijze die de cliënt/opdrachtgever hanteert.

7.1

CliC:(thuis)zorg op maat beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure.

CliC:(thuis)zorg op maat  is aangesloten bij De Zorgprofessional.

Artikel 8:

Privacy reglement CliC:(thuis)zorg op maat

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toelichting op het Reglement

CliC: (thuis)zorg op maat mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft CliC: (thuis)zorg op maat de plicht om haar zorgvragers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door CliC: (thuis)zorg op maat worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

CliC: (thuis)zorg op maat vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft CliC: (thuis)zorg op maat in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens CliC: (thuis)zorg op maat expliciet om uw toestemming moet vragen.

8.1 De persoonsgegevens die CliC:(thuis)zorg op maat gebruikt en het doel van het gebruik

CliC: (thuis)zorg op maat verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u zorgvrager wordt of bent van CliC: (thuis)zorg op maat, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van CliC: (thuis)zorg op maat of via het contactformulier contact met ons opneemt. CliC: (thuis)zorg op maat verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met CliC: (thuis)zorg op maat sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

8.2 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

CliC: (thuis)zorg op maat verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de CliC: (thuis)zorg op maat-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die CliC: (thuis)zorg op maat met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

8.3 Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • CliC: (thuis)zorg op maat verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van CliC: (thuis)zorg op maat worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door CliC: (thuis)zorg op maat beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van CliC: (thuis)zorg op maat hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan CliC: (thuis)zorg op maat verstrekte persoonsgegevens;
 • CliC: (thuis)zorg op maat heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. CliC: (thuis)zorg op maat hanteert een termijn van zes maanden na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal CliC: (thuis)zorg op maat zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

8.4 Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email via info@cliczorg.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van CliC: (thuis)zorg op maat.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met CliC: (thuis)zorg op maat opnemen en probeert CliC: (thuis)zorg op maat er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal CliC: (thuis)zorg op maat ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan

Artikel 9:

De overeenkomst kan (tussentijds) door CliC:(thuis)zorg op maat of cliënt/opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, tenzij er sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan:

 • Overlijden van de cliënt/opdrachtgever/zorgaanbieder
 • Opname in verpleeg-/ verzorgingshuis
 • Overheidsmaatregelen
 • Langdurige ziekte van de zorgaanbieder

Bij wederzijds goedvinden kan de opzegtermijn aangepast worden.

Artikel 10:

Annulering van de zorg dient 24 uur voor de start van de zorg te geschieden. Indien door of namens de cliënt/opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn is geannuleerd dan is de cliënt/opdrachtgever gehouden om de gebruikelijke kosten te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden.

Indien CliC:(thuis)zorg op maat de zorg annuleert worden er geen kosten gedeclareerd.

Onder overmacht/onvoorziene omstandigheden worden verstaan:

 • Ziekte
 • Opname ziekenhuis
 • Slechte weersomstandigheden
 • Overlijden

Artikel 11:

 • CliC:(thuis)zorg op maat voert de zorg uit volgens het zorgleefplan
 • als  CliC:(thuis)zorg op maat de afgesproken zorg niet conform het zorgleefplan kan verlenen, stelt CliC:(thuis)zorg op maat de cliënt/opdrachtgever daarvan meteen in kennis. Als de cliënt/opdrachtgever de afgesproken zorg niet conform het zorgleefplan kan ontvangen, stelt de cliënt/opdrachtgever de zorgaanbieder daarvan meteen in kennis.
 • het zorgleefplan wordt minimaal 1x per jaar in samenspraak met de cliënt/opdrachtgever geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. Evaluatie kan zowel mondeling als schriftelijk, afhankelijk van de situatie.

Artikel 12:

Als een cliënt/opdrachtgever te maken heeft met 2 of meer zorgverleners waarvan tenminste 1 niet binnen het team werkt van de zorgaanbieder zorgt de cliënt/opdrachtgever ervoor dat:

 1. de taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening tussen de betrokken zorgverleners zijn verdeeld
 2. afstemming en informatie uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners met toestemming van de cliënt/opdrachtgever plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de cliënt/opdrachtgever worden meegenomen.

Artikel 13:

Zo spoedig mogelijk na een incident informeert CliC:(thuis)zorg op maat de betreffende cliënt/opdrachtgever over:

 1. De aard en de oorzaak van het incident
 2. Of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt/opdrachtgever bespreekt de zorgaanbieder de voor de aanpak daarvan mogelijke behandelingsalternatieven met de cliënt/opdrachtgever en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen behandeling en het vervolg

CliC:(thuis)zorg op maat registreert het incident in een beveiligd systeem.

13.1:

CliC:(thuis)zorg op maat verleent adequate zorg om de gevolgen van het incident voor de cliënt/opdrachtgever te beperken.