Privacyreglement CliC: (thuis)zorg op maat

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. Toelichting op het Reglement

CliC: (thuis)zorg op maat mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft CliC: (thuis)zorg op maat de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door CliC: (thuis)zorg op maat worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

CliC: (thuis)zorg op maat vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft CliC: (thuis)zorg op maat in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens CliC: (thuis)zorg op maat expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die CliC: (thuis)zorg op maat gebruikt en het doel van het gebruik

CliC: (thuis)zorg op maat verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van CliC: (thuis)zorg op maat, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van CliC: (thuis)zorg op maat of via het contactformulier contact met ons opneemt. CliC: (thuis)zorg op maat verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met CliC: (thuis)zorg op maat sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

CliC: (thuis)zorg op maat verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de CliC: (thuis)zorg op maat-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die CliC: (thuis)zorg op maat met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • CliC: (thuis)zorg op maat verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van CliC: (thuis)zorg op maat worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door CliC: (thuis)zorg op maat beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van CliC: (thuis)zorg op maat hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan CliC: (thuis)zorg op maat verstrekte persoonsgegevens;
 • CliC: (thuis)zorg op maat heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. CliC: (thuis)zorg op maat hanteert een termijn van zes maanden na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal CliC: (thuis)zorg op maat zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@cliczorg.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van CliC: (thuis)zorg op maat.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met CliC: (thuis)zorg op maat opnemen en probeert CliC: (thuis)zorg op maat er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal CliC: (thuis)zorg op maat ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn hier te vinden.

Privacyreglement CliC: (thuis)zorg op maat versie april 2018